Algemene Voorwaarden

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door MannenBrein en zijn bindend voor alle gebruikers van onze website en onze klanten. Onder “diensten” en “producten” verstaan we alle door MannenBrein aangeboden en geleverde materiële en immateriële zaken. Door gebruik te maken van onze diensten en/of website, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. MannenBrein behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Voor vragen kunt u ons mailen op mathijs@mannenbrein.nl

Gebruik van de website
Door deze website te gebruiken, stemt u in met de volgende voorwaarden. U gaat akkoord dat uw gebruik van de website onderhevig is aan onze disclaimer, waarin onze aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van de website wordt beperkt. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website-inhoud behoren toe aan ons of onze licentiegevers, en mogen niet gebruikt worden buiten de grenzen van persoonlijke, niet-commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruiksvoorwaarden voor onze diensten

Gebruiksbeperkingen:
Elke cursus of service is strikt persoonlijk. Het delen van inloggegevens, cursusmaterialen, of het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Schending van deze voorwaarde kan leiden tot beperking of intrekking van de toegang tot onze diensten.

Intellectueel eigendom:
Zoals eerder vermeld, zijn alle materialen en inhoud van onze online diensten beschermd onder het Intellectueel Eigendomsrecht. Gebruikers mogen deze inhoud niet kopiëren, wijzigen, of distribueren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Toewijding en gedrag:
Een succesvol resultaat van onze diensten vereist een actieve en toegewijde deelname. Wij verwachten dat gebruikers de instructies en richtlijnen van onze coaches volgen. Non-conformiteit kan leiden tot beperkingen in de toegang tot onze diensten.

Aanvullende voorwaarden:
Bij inschrijving voor een van onze online diensten, wordt van de deelnemers verwacht dat zij akkoord gaan met specifieke voorwaarden die gerelateerd zijn aan het betreffende programma of dienst. Deze voorwaarden worden duidelijk gecommuniceerd tijdens het inschrijvingsproces.

Registratie en Accountbeheer

Registratie en gebruik
Voor toegang tot bepaalde diensten van MannenBrein, kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt. Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en een wachtwoord. Het is belangrijk dat de informatie die u verstrekt correct en actueel is. Het aanmaken van een account impliceert uw akkoord met deze algemene voorwaarden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw accountinformatie, zoals wachtwoorden, ligt bij u. Deel uw inloggegevens niet met anderen en informeer ons onmiddellijk bij het vermoeden van ongeautoriseerd gebruik.

Wijzigingen en verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw persoonlijke informatie in uw account. MannenBrein behoudt zich het recht voor om accounts te schorsen of te beëindigen bij misbruik of inbreuk op onze voorwaarden. Wijzigingen in het beleid voor accountbeheer zullen op onze website worden gepubliceerd en het is uw verantwoordelijkheid om deze te controleren op updates.

Privacybeleid
In ons privacybeleid staat beschreven hoe MannenBrein omgaat met de persoonlijke gegevens van onze klanten en websitegebruikers. We leggen uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en onder welke omstandigheden deze informatie gedeeld kan worden met derden. We benadrukken onze commitment aan de privacy van gebruikers en de naleving van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Voor meer gedetailleerde informatie over ons privacybeleid verwijzen we u naar de volledige tekst op onze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Copyright
Alle content op de website van MannenBrein, inclusief, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, audio en andere materialen, zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten zijn eigendom van MannenBrein of worden met toestemming van derden gebruikt.

Gebruikslicentie
MannenBrein verleent gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de content op de website te bekijken, te lezen en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Deze licentie geeft u geen recht om de content te reproduceren, wijzigen, verspreiden, door te verkopen of voor enig ander commercieel doel te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MannenBrein.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken die op de website van MannenBrein worden weergegeven, zijn eigendom van MannenBrein of derden. Het gebruik van deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

Melding van Inbreuk
MannenBrein respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door content op onze website, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de verstrekte contactinformatie om een melding van inbreuk in te dienen.

Toestemming
Voor specifiek gebruik van onze content of het verkrijgen van toestemming voor enig ander gebruik dan hierin beschreven, neemt u contact met ons op via de verstrekte contactinformatie.

Betaling en facturering
Bij MannenBrein kunt u afhankelijk van de dienst of het product kiezen voor een eenmalige betaling of betaling in termijnen. Wanneer u een zakelijke factuur nodig heeft, kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@mannenbrein.nl.

We hanteren een betalingstermijn van 30 dagen.

Ingeval een betaling (gedeeltelijk) niet is voldaan, behoudt MannenBrein zich het recht voor om de toegang tot de cursus tijdelijk te blokkeren. De toegang wordt hersteld zodra de volledige betaling is voldaan. Dit beleid is bedoeld om zowel het bedrijf als de klant te beschermen en te waarborgen dat alle betalingsverplichtingen worden nagekomen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij in overleg met de klant een betalingsregeling overeenkomen.

Annuleringen en terugbetalingen
MannenBrein biedt een geldteruggarantie voor bijna al zijn diensten en producten. Als de klant om wat voor reden dan ook niet tevreden is met het aangeschafte product, heeft de klant het recht om binnen de garantieperiode van 30 dagen na aanschaf om restitutie te vragen. Voor het ‘Leven In Liefde’ (LIL) programma geldt een garantieperiode van 60 dagen. De klant kan alleen een terugbetaling aanvragen per e-mail via mathijs@mannenbrein.nl of info@mannenbrein.nl. Telefonische aanvragen tot restitutie zullen doorverwezen worden naar bovenstaande e-mailadressen.

De klant kan een product of dienst eenmalig laten restitueren. Houd er rekening mee dat dit proces tot 10 werkdagen kan duren vanwege administratieve processen bij banken. We streven ernaar om terugbetalingen efficiënt en tijdig te regelen, waarbij we ons best doen om aan de verwachtingen en rechten van onze klanten te voldoen. In het geval dat de klant opnieuw hetzelfde product of dezelfde dienst aanschaft waarvoor eerder terugbetaling is aangevraagd, ziet de klant af van zijn recht tot restitutie.

Voorwaarden bij de coaching trajecten en workshops

Annuleringsbeleid voor sessies en workshops:
Indien u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om deel te nemen aan een geplande sessie of workshop, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om ons hiervan minstens 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Bij gebrek aan een tijdige kennisgeving zal de sessie helaas als afgenomen worden beschouwd en kan deze niet worden ingehaald. Deze regel is eveneens van toepassing op eventuele workshops of trainingen die parallel lopen aan het individuele coachingstraject.

Communicatie en ondersteuning tussen sessies:
MannenBrein moedigt een continue dialoog en engagement aan tussen de sessies door. U kunt contact opnemen met uw coach via WhatsApp voor praktische vragen die betrekking hebben op de uitvoering van de actiepunten die zijn opgesteld. Wij verzoeken u om inhoudelijke vragen of onderwerpen die een uitgebreidere bespreking vereisen, te bewaren voor de volgende geplande sessie.

Follow-up en incheckmoment:
Een maand na de voltooiing van uw laatste sessie bieden wij een follow-up moment aan. Dit is een gelegenheid om eventuele resterende vragen te stellen of verdere begeleiding te ontvangen om ervoor te zorgen dat u het maximale uit uw coachingstraject blijft halen.

Inzet en verantwoordelijkheid van de deelnemer:
Een actieve en betrokken houding van de deelnemer is essentieel voor het succes van het coachingstraject. Wij verwachten dat u alle overeengekomen actiepunten na elke sessie nauwgezet opvolgt. Communicatie is de sleutel; mochten er onduidelijkheden of obstakels zijn, breng dan uw coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zodat wij u effectief kunnen ondersteunen.

Voltooiingstermijn ‘Leven in Liefde’ (LIL) programma:
Deelnemers dienen het ‘Leven in Liefde’ programma binnen een termijn van twaalf maanden na aanvang te voltooien. Indien bijzondere omstandigheden een verlenging van deze termijn vereisen, kan hierover in overleg met de heer M.D.A. Dingjan en onder zijn expliciete goedkeuring een aparte afspraak worden gemaakt.

Om in aanmerking te komen voor onze geld-terug-garantie van 60 dagen onder het ‘Leven in Liefde’ programma, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • De deelnemer heeft zich voorgesteld binnen de ‘Leven in Liefde’ Facebookgroep, waarmee engagement en participatie binnen onze gemeenschap wordt getoond.
  • De deelnemer heeft ten minste acht groepscoaching sessies bijgewoond en actief deelgenomen door ten minste één vraag te stellen, wat ons de kans geeft om gepaste ondersteuning en advies te bieden.

Samenwerking met therapie:
In specifieke gevallen waarin aanvullende professionele ondersteuning wenselijk is, kan het nodig zijn dat de coaching alleen wordt voortgezet op voorwaarde dat de deelnemer parallel hieraan therapie volgt bij een gekwalificeerde GZ-psycholoog of een equivalente therapeutische instantie. Deze benadering waarborgt een holistische en geïntegreerde aanpak van uw persoonlijke ontwikkeling.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Tenzij specifiek dwingend recht dit voorschrijft, kunnen noch MannenBrein noch de coaches aansprakelijk worden gesteld voor psychische, financiële en materiële schade en verwondingen voor, tijdens of na online/offline activiteiten van MannenBrein. Deelname aan een product, dienst of inhoud geleverd door MannenBrein is volledig op eigen risico van de consument. Dit betekent dat u MannenBrein op geen enkele manier aansprakelijk kunt stellen voor enige schade die voortvloeit uit de toepassing van concepten die u hebt geleerd door een MannenBrein-service, -product of -inhoud.

De diensten en producten van MannenBrein zijn bestemd voor een doelgroep boven de 18 jaar. Als u een product of dienst afneemt of ander advies opvolgt, gaat u akkoord dat u 18 jaar of ouder bent.

Niets in deze algemene voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de aansprakelijkheid van MannenBrein voor opzet of grove nalatigheid.

Overmacht
In situaties van overmacht, waarbij onvoorziene en oncontroleerbare externe omstandigheden de uitvoering van onze diensten of levering van producten beïnvloeden, is MannenBrein niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen. Voorbeelden van overmacht kunnen zijn: natuurrampen, oorlogen, stakingen, pandemieën, overheidsinterventies en ernstige technische storingen. In dergelijke gevallen zullen we proactief communiceren met betrokken klanten en streven naar een passende oplossing binnen redelijke grenzen.

Wijzigingen van de Voorwaarden
MannenBrein behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig deze voorwaarden opnieuw in te zien om op de hoogte te blijven van eventuele updates. Voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
Bij MannenBrein hechten we veel waarde aan klanttevredenheid. Voor klachten verwijzen we u naar onze klachtenprocedure, beschikbaar op onze website. Geschillen worden beheerd volgens het Nederlands recht. We moedigen klanten aan om eerst met ons tot een oplossing te komen. Indien nodig, kunnen geschillen worden voorgelegd een onafhankelijke derde partij. Contact informatie hiervoor kan gevonden worden in de klachtprocedure.

Diensten en Producten
MannenBrein biedt een scala aan diensten en producten gericht op persoonlijke ontwikkeling en relatieadvies. Dit omvat online cursussen over persoonlijke groei en relatiedynamiek, persoonlijke coachingsessies voor individuele ondersteuning, en diverse digitale producten zoals e-boeken en audiogidsen.

Deze cursussen en producten zijn ontworpen om deelnemers te ondersteunen in hun liefdesleven en persoonlijke groei, met specifieke programma’s zoals ‘Leven in Liefde’, ‘Jij Bent de Prijs’, en ‘Het Geheim van de Gelukkige Relatie’.

MannenBrein biedt ook privécoaching en een TransformatieTraject aan, gericht op het verbeteren van iemands algehele leven, met een focus op persoonlijke groei. Dit omvat het aanpakken van persoonlijke patronen op twee niveaus: Vaardigheid en Waardigheid. De sessies richten zich op het verbeteren van zelfbeeld, aanpakken van negatieve overtuigingen, en het ontwikkelen van praktische vaardigheden voor relaties en communicatie. Er worden verschillende technieken gebruikt, zoals meditatie en visualisatie, om rationele inzichten te koppelen aan emotionele veranderingen. Deze benadering helpt cliënten om oude patronen te doorbreken en meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen. Het traject bestaat uit meerdere sessies en wordt aangeboden met de optie voor extra nazorg.

Concurrentiebeding
Gebruiksbeperkingen
Door de aanschaf van diensten of producten van MannenBrein, verbindt u zich ertoe deze informatie niet te gebruiken voor het aanbieden of promoten van diensten of producten die direct concurreren met het aanbod van MannenBrein.

Schending
Indien u in strijd handelt met deze gebruiksbeperkingen, met name door het aanwenden van de diensten, producten, of enig onderdeel van het platform van MannenBrein voor uw eigen commerciële voordeel, gaat u akkoord met het betalen van een schadevergoeding aan MannenBrein ten bedrage van €25.000,00. Daarnaast erkent u dat alle eerdere betalingen die u aan MannenBrein heeft gedaan als verbeurd worden beschouwd en niet restitueerbaar zijn.

Contactinformatie
Voor vragen, ondersteuning of feedback, kunt u contact opnemen met MannenBrein via de volgende middelen:

Voor technische ondersteuning of specifieke vragen, neem contact op via:
E-mail: mathijs@mannenbrein.nl
Telefoon: (+31) 085 130 4977

Bezoek- en postadres:
Bezoekadres: Commelinstraat 248, 1093 VD Amsterdam, Nederland
Postadres: MB Training & Coaching V.O.F. (MannenBrein), Haarlemmerweg 247b, 1051 NV Amsterdam, Nederland

Kamer van Koophandel:
KVK Nr: 72958936

We zijn toegewijd aan het bieden van uitstekende service en streven ernaar om alle communicatie efficiënt en tijdig te behandelen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor al uw vragen of behoeften.

 

 

Laatste wijziging: 27/3/24

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Daarnaast gebruiken we andere cookies voor promotie en het testen van nieuwe functionaliteiten. Hieronder kan je aangeven of je dat goed vindt (meer info: Privacy Policy)